Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας