Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣτης 27ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 όσον αφορά τους κανόνες επιλεξι μότητας για τη συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία