Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων σε έργα και χρήστες του Webdoc.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (εφεξής ΕΛΚΕ του ΠΘ), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία διενεργείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων - ΓΚΠΔ), ήτοι της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας αυτών, του  περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και, τέλος, της λογοδοσίας.

 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 Ο ΕΛΚΕ του ΠΘ είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στα πλαίσια του ακόλουθου σκοπού.

Η διεύθυνσή μας είναι Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος,  τηλ. επικ: 30 24210 06414, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΛΚΕ του ΠΘ, την εταιρεία Priority Quality Consultants S.A, στην ηλεκτρονική διεύθυνση-email: dpo@uth.gr

 

2. Σκοπός Επεξεργασίας

Ο ΕΛΚΕ του ΠΘ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια του σκοπού της διαχείρισης των συμμετεχόντων σε έργα που η διαχείριση τους πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Webdoc. Τα προσωπικά στοιχεία αυτά συλλέγονται:

  1. Για την δήλωση της ομάδας έργου
  2. Μισθοδοσία και αποζημιώσεις πρακτικής
  3. Πληρωμές προμηθευτών
  4. Αποζημιώσεις μετακινήσεων
  5. Υποβολές αιτημάτων για συμμετοχή σε έργο
  6. Ψηφιακό βιογραφικό

 

3. Προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού υπόκεινται σε επεξεργασία τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα:

1. Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο)

2. Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΔΤ, ΑΦΜ, AMKA, ημ/νία γέννησης, τραπεζικοί λογαριασμοί, πατρώνυμο, μητρώνυμο, βιογραφικό, βαθμίδα – Θέση εργασίας, μισθολογικές καταστάσεις, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα κα.)

 

Τα ανωτέρω δεδομένα σας μπορεί να συλλέγονται από τον εκάστοτε εμπλεκόμενο στη διαδικασία, Επιστημονικά Υπεύθυνο/Καθηγητή, διαχειριστή του έργου ή συνεργάτης του έργου στου οποίο συμμετέχετε. Όταν εισάγετε στοιχεία τρίτων πχ δήλωση ομάδας έργου, στοιχεία φοιτητών πρακτικής άσκησης ή στοιχεία φυσικών προσώπων – προμηθευτών θα πρέπει να υποβάλλετε και μία δήλωση από μέρους τους ότι αποδέχονται την υποβολή των προσωπικών δεδομένων τους από εσάς συμφωνούν με τους όρους της παρούσας. Δεν απαιτείται αυτό εάν έχουν υποβάλει την δήλωση αυτή έστω και μία φορά στο σύστημα για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 

4. Νομική Βάση Επεξεργασίας

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο ΕΛΚΕ του ΠΘ στα πλαίσια του σκοπού διαχείρισης των συμμετεχόντων σε έργα που η διαχείριση τους πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Webdoc, η νομική βάση της επεξεργασίας τους είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο.

 

5. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα-αποδέκτες

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού έχει το εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό της εν λόγω διαδικασίας προσωπικό του Πανεπιστημίου, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

6. Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια αυτών των σκοπών, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πανεπιστημίου και στα πλαίσια νόμιμων υποχρεώσεών ή αξιώσεών του, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 και την εθνική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα πραγματοποιηθεί σχετική, πρότερη της διαβίβασης, πλήρης ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω διαβίβαση.

 

7. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.

 

8. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

 

9. Τα δικαιώματα σας και πως να τα ασκήσετε

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

•          Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

•          Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

•          Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη

•          Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας

•          Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

•          Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας

Στην περίπτωση που: α) θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).

 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΛΚΕ του ΠΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@uth.gr, είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος), αναφέροντας «Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του αιτήματός σας κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

Στις περιπτώσεις που το αίτημα κριθεί προδήλως αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, ο ΕΛΚΕ του ΠΘ δύναται είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.