Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2021.12.24/62547) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
62547
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης 62547/24-12-2021)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών (CPV: 30211000-1, 30233100-2, 48822000-6)

Α) Εξοπλισμός cluster δύο (2) εξυπηρετητών (servers) και ενός (1) storage για την υποστήριξη των Δράσεων Ενοποίησης, Αναβάθμισης και Επέκτασης των Κεντρικών Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) συνολικού προϋπολογισμού: 84.037,89€ χωρίς ΦΠΑ.

Β) Εξοπλισμός ενός (1) εξυπηρετητή (server) για την υποστήριξη των Δράσεων Ενοποίησης, Αναβάθμισης και Επέκτασης των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΠΘ συνολικού προϋπολογισμού: 10.457,45€ χωρίς ΦΠΑ.

Η σύμβαση αποτελεί το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 2 της  πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και επιτάχυνση διαδικασιών συγχώνευσης και αναδιοργάνωση δομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» , ΜΙS  5046480 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ (ΣΑΕ 2021ΣΕ44510007).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (94.495,34€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία € 117.174,22 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ )

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και θα πρέπει να έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται στη σύμβαση.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (3) τρεις μήνες.

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) ημερών.