Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.11.15/57252) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
57252
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης  57252 / 15 -11 -2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ‘’κάτω των ορίων’’ για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου  με τίτλο: «Ολιστική εφαρμογή ‘ομικών’ τεχνολογιών για τον γενετικό χαρακτηρισμό ιθαγενών - ελληνικών φυλών με ενδιαφέρον για την περιφέρεια Θεσσαλίας, για τη διατήρησή τους και τη βελτίωση της παραγωγής τους» με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.04.03.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ζήση Μαμούρη.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2023ΕΠ00610017) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Ολιστική εφαρμογή ‘ομικών’ τεχνολογιών για τον γενετικό χαρακτηρισμό ιθαγενών - ελληνικών φυλών με ενδιαφέρον για την περιφέρεια Θεσσαλίας, για τη διατήρησή τους και τη βελτίωση της παραγωγής τους» (κωδικός ΟΠΣ 5161127), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6613.04.03.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1521/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού:

 

  1. Τμήμα Α: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ REAL-TIME PCR ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

  2. Εκτιμώμενη αξία του είδους του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 42.000,00 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:265161)

  3.  
  • Τμήμα Β: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ
  1. Εκτιμώμενη αξία του είδους του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 34.612,90 €(συστημικός αριθμός διαγωνισμού:265169 )

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (76.612,90€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ο ΦΠΑ εκτιμάται σε 24%), προκηρύσσεται σε δύο (2) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016(κωδικοί CPV: 38951000-6, 38432000-2).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 18/12/2023 και ώρα 15:00

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).