Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.11.15/57249) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
57249
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης   57249 / 15 -11 -2023)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ‘’κάτω των ορίων’’ για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου  με τίτλο: «Βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας θερμοκηπιακών καλλιεργειών μέσω αύξησης των συγκεντρώσεων CO2» με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.03.02.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Κατσούλα.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2023ΕΠ00610014) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας θερμοκηπιακών καλλιεργειών μέσω αύξησης των συγκεντρώσεων CO2» (κωδικός ΟΠΣ 5161123), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 6613.03.02.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1518/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: 6Ω797ΛΡ-ΓΞΠ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού:

 ΤΜΗΜΑ Α: ICP-OES σύστημα μέτρησης συγκεντρώσεων θρεπτικών στοιχείων σε φυτικό ιστό και έδαφος

  • Α/Α 1: Φασματόμετρο Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-OES) 

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 69.033,00 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 244166)

ΤΜΗΜΑ Β: Υπερφασματική κάμερα

  • Α/Α 1: Υπερφασματική κάμερα

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 58.912,00 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 244168)

ΤΜΗΜΑ Γ: Αυτοματισμός ανάρτησης και μεταφοράς κάμερας και λήψης εικόνων

  • Α/Α 1: Τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροναυτικό όχημα (UAV)

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 9.490,00 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 244169)

ΤΜΗΜΑ Δ: Σύστημα μέτρησης ακτινοβολίας και CO2, και ελέγχου και εμπλουτισμού θερμοκηπίου με CO2

  • Α/Α 4: Σύστημα μέτρησης ακτινοβολίας και CO2, και ελέγχου και εμπλουτισμού θερμοκηπίου με CO2

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 24.194,00 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 244170)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα μία χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (161.629,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενος ΦΠΑ 24%), προκηρύσσεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016(κωδικοί CPV: 38433210-4, 38400000-9, 34711200-6, 38341000-7).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 18/12/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).