Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.11.15/57245) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
57245
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης  57245/15 -11-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ‘’κάτω των ορίων’’ για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου  με τίτλο «Ανάπτυξη γενοτύπων του φαρμακευτικού ψυχανθούς φυτού Trigonella foenum-graecum που υπερπαράγουν μεταβολίτες-στόχους με ενδιαφέρον στην αγροτο-βιομηχανία» με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.13.03.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Καλλιόπη Παπαδοπούλου.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2023ΕΠ00610018) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη γενοτύπων του φαρμακευτικού ψυχανθούς φυτού Trigonella foenum-graecum που υπερπαράγουν μεταβολίτες-στόχους με ενδιαφέρον στην αγροτο-βιομηχανία» (κωδικός ΟΠΣ 5162189), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6613.13.03.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1522/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) «Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού:

ΤΜΗΜΑ Α: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

  • Α/Α 1: Καταψύκτες -80 oC

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 27.000,00 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241165)

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (UHPLC)

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 29.050,00 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241167)

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

  • Α/Α 1 Επιδαπέδιος Θάλαμος Ανάπτυξης Φυτών

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 32.450,00 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241168)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (88.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ εκτιμάται σε 24%.προκηρύσσεται σε τρία (3) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016(κωδικοί CPV: 39711120-6, 38432200-4, 38000000-5).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 15:00

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).