Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.11.15/57242) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
57242
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 57242/15 - 11 -2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «CP-SPIN: Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα για το Σχεδιασμό, Παρακολούθηση, Έλεγχο, Λειτουργία και Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής, Υποδομών και Δικτύων Οχημάτων» με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.15.01.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Λυμπερόπουλο.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2023ΕΠ00610012) και αφορά την Πράξη με τίτλο «CP-SPIN: Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα για το Σχεδιασμό, Παρακολούθηση, Έλεγχο, Λειτουργία και Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής, Υποδομών και Δικτύων Οχημάτων» (κωδικός ΟΠΣ 5162183), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής & Ευφυών Πόλεων (Κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 6613.15.01.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1516/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: 6ΒΕΤ7ΛΡ-Φ95), στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού: 

ΤΜΗΜΑ Α: Ειδικός εξοπλισμός για τη διερεύνηση των δυνατότητων των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 να βελτιώσουν τις λειτουργίες της παραγωγής (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241157)

  • Α/Α 1: Ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής με τεχνολογίες αυτοματισμών, μηχατρονικής και Industry 4.0 MPS 403-1 Festo Didactic

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 62.200,00 € 

ΤΜΗΜΑ Β: Ειδικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της Δομικής Ακεραιότητας Υποδομών Ι: Μέτρηση (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241158)

  • Α/Α 1: Τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα με καλώδια

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 16.840,00 € 

ΤΜΗΜΑ Γ: Ειδικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της Δομικής Ακεραιότητας Υποδομών ΙΙ: Επεξεργασία και Ανάλυση (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241159)

  • Α/Α 1: Ολοκληρωμένο σύστημα δειγματοληψίας σημάτων

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 42.084,64€ 

ΤΜΗΜΑ Δ: Ειδικός εξοπλισμός για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των προηγμένων τεχνολογιών αισθητήρων, αυτοματοποίησης, επικοινωνιών και συνδεσιμότητας στο σχεδιασμό, έλεγχο και λειτουργία δικτύων επίγειων αυτόνομων οχημάτων (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241161)

  • Α/Α 1: Ερευνητική πλατφόρμα ανοιχτής αρχιτεκτονικής αυτόνομων οχημάτων με ενσωματωμένους αισθητήρες, υπολογιστικό σύστημα ελέγχου και λογισμικό

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 58.999,00 € 

ΤΜΗΜΑ Ε: Ειδικός εξοπλισμός για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των προηγμένων τεχνολογιών αισθητήρων, αυτοματοποίησης, επικοινωνιών και συνδεσιμότητας στο σχεδιασμό, έλεγχο και λειτουργία δικτύων μη επανδρωμένων αεροσκαφών(συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241162)

  • Α/Α 1: Σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών μινιατούρα με 4 έλικες

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 5.600,00

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Ειδικός εξοπλισμός για αποστολές ελέγχου Δομικής Ακεραιότητας Υποδομών (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241164)

  • Α/Α 1: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με HD camera

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 15.930,00

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων μίας χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (201.653,64€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκηρύσσεται σε έξι (6) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικοί  CPV: 38000000-5, 38000000-3, 429000000-5, 34711200-6}.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).