Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.30/53870) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
53870
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης  53870 /30 -10 -2023)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ‘’κάτω των ορίων’’ για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου  με τίτλο «Mη-κωδικά RNA προερχόμενα από εξωσώματα υγρής βιοψίας για την έγκαιρη διάγνωση και αντίσταση στην ενδοκρινική θεραπεία στο καρκίνο του μαστού», με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.07.05.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ασπασία Τσέζου.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός 2023ΕΠ00610021) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Mη-κωδικά RNA προερχόμενα από εξωσώματα υγρής βιοψίας για την έγκαιρη διάγνωση και αντίσταση στην ενδοκρινική θεραπεία στο καρκίνο του μαστού» (κωδικός ΟΠΣ 5162199), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου (Κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6613.07.05.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.:ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1525/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) «Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού:

Τμήμα Α: Επιδαπέδια Ψυχόμενη Υπερφυγόκεντρος, συνολικού προϋπολογισμού 62.258,06 € χωρίς Φ.Π.Α. (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:244128)

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (62.258,06€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενος ΦΠΑ 24%), προκηρύσσεται σε ένα (1) Τμήμα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016(κωδικός CPV: 42931110-5).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Tρίτη 28/11/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).