Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.30/53868) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
53868
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης:       53868 / 30 - 10 -2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Ανθεκτικότητα σε φυτοπαθογόνα και υπολειμματικότητα φυτοπροστατευτικών ουσιών σε καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών της Θεσσαλίας», με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.03.03.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Τσιρόπουλο.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2023ΕΠ00610011) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Ανθεκτικότητα σε φυτοπαθογόνα και υπολειμματικότητα φυτοπροστατευτικών ουσιών σε καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών της Θεσσαλίας» (κωδικός ΟΠΣ 5161124), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 6613.03.03.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1515/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: Ψ5ΖΨ7ΛΡ-ΝΣΡ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού:

Τμήμα Α: Σύστημα αέριας χρωματογραφίας συζευγμένης με ανιχνευτή φασματογραφίας μάζας με τριπλό τετράπολο (GC-MS/MS), συνολικού προϋπολογισμού 128.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (Συστημικός αριθμός:240160)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (128.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενος ΦΠΑ: 24%), προκηρύσσεται σε ένα (1) Τμήμα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικός  CPV: 38432210-7}.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  Tρίτη  28/11/2023 και ώρα 15:00.

 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).