Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.26/53522) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
53522
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης  53522/26 - 10 -2023)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ‘’κάτω των ορίων’’ για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου  με τίτλο: «Χρήση ανοσοενισχυτικών για τη μείωση της επίπτωσης των επιλόχειων παθήσεων της μήτρας σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής» με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.04.01.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Αμοιρίδη.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2023ΕΠ00610020) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Χρήση ανοσοενισχυτικών για τη μείωση της επίπτωσης των επιλόχειων παθήσεων της μήτρας σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής» (κωδικός ΟΠΣ 5161125), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 6613.04.01.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1524/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: 9ΠΚΑ7ΛΡ-80Ω), στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

ΤΜΗΜΑ Α: ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΩΑΡΊΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ

  • Α/Α 1: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΒΡΥΩΝ
  • Α/Α 2: ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΜΒΡΥΩΝ

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 37.400,00  (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:245183)

 

ΤΜΗΜΑ Β:  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

  • Α/Α 1: ΠΛΗΡΕΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 11.900,00 (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:245184)

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

  • Α/Α 1 : ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 6.700,00 (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:245185)

 

ΤΜΗΜΑ Δ: ΟΡΓΑΝΑ ELISA

  • Α/Α 1: ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ  ELISA
  • Α/Α 2: ΠΛΥΝΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΛΑΚΩΝ ELISA

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 7.000,00 (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:245187)

 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

  • Α/Α 1: ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 636,97 (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:245188)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (63.636,97€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Ο ΦΠΑ εκτιμάται σε 24%), προκηρύσσεται σε πέντε (5) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016(κωδικοί CPV: 33152000-0, 39711120-6, 33168100-6, 33112000-8, 38433000-9, 39711122-0).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 20/11/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).