Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.26/53520) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
53520
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης  53520 /26 -10 -2023)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ‘’κάτω των ορίων’’ για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου  με τίτλο «Βελτίωση των προβάτων Καραγκούνικης φυλής και των αιγών φυλής Σκοπέλου με βάση την ανθεκτικότητα στη μαστίτιδα» με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.04.05.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Φθενάκη.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2023ΕΠ00610013) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Βελτίωση των προβάτων Καραγκούνικης φυλής και των αιγών φυλής Σκοπέλου με βάση την ανθεκτικότητα στη μαστίτιδα» (κωδικός ΟΠΣ 5161129), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 6613.04.05.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1517/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: Ψ4817ΛΡ-Β1Α), στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού:

  • Α: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ WESTERN BLOT
  • αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 62.000,00 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241155)

 

  • Β: ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (REAL TIME PCR) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HIGH RESOLUTION MELTING
  • αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 24.193,55 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:241156)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων εκατό ενενήντα τρία  ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (86.193,55€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ο ΦΠΑ εκτιμάται σε 24%), προκηρύσσεται σε δύο (2) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016(κωδικοί CPV: 38000000-5, 38951000-6.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη  Δευτέρα 20/11/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).