Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.19/52253) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
52253
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης:   52253 / 19  -10 -2023)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ», με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.07.03.01, Κωδικό ΟΠΣ 5162197 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Τεπετέ.

Η παρούσα σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού, του έργου «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣ 5162197: με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου (Κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6613.07.03.01), έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1509/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) «Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ),που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός 2023ΕΠ00610005).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού:

 Τμήμα Α: Ψηφιακός έγχρωμος υπερηχοτομογράφος υψηλής ευκρίνειας συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (Συστημικός αριθμός 240164)

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.,  προκηρύσσεται σε ένα (1) Τμήμα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικός CPV: 33112200-0 }.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη   08/11/2023 και ώρα 15:00.

 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).