Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.19/52251) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
52251
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης:   52251/19  - 10  -2023)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Μελέτη πρωτεϊνών ανοσιακής απάντησης στον νεφροκυτταρικό καρκίνο», με Κωδικό ΕΛΚΕ Π.Θ. 6613.07.04.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Βασίλειο Τζώρτζη.

 

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός 2023ΕΠ00610016) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Μελέτη πρωτεϊνών ανοσιακής απάντησης στον νεφροκυτταρικό καρκίνο» (κωδικός ΟΠΣ 5162198), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου (Κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6613.07.04.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1520/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) «Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού:

 

ΤΜΗΜΑ Α: Αναλυτής που να βασίζεται στις αρχές της κυτταρομετρίας ροής, να επιτρέπει ταυτόχρονη μέτρηση (multiplexing) έως και 100 αναλύσεων σε ένα πηγάδι μικροπλάκας και να παρέχει αποτελέσματα βιοδοκιμών σε πολλές μορφές ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών νουκλεϊκού οξέος, δοκιμών υποδοχέα-συνδέτη, ανοσοπροσδιορισμούς και ενζυματικές δοκιμασίες.

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 60.400,00(Συστημικός αριθμός:240161)

 

ΤΜΗΜΑ Β: Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Οθόνη

Σταθερός Υπολογιστής- Οθόνη.

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 1.208,06€ (Συστημικός αριθμός:240163)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα μία χιλιάδων εξακοσίων οκτώ  ευρώ και έξι λεπτών (61.608,06€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Ο ΦΠΑ εκτιμάται σε 24%), προκηρύσσεται σε δύο (2) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικοί  CPV: 38434540-3, 30213300-8}.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Tετάρτη  08/11/2023 και ώρα 15:00.

 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).