Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.12/50615) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
50615
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης:  50615 /12 - 10 -2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου σε υγρή βιοψία σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου, μαστού, παγκρέατος, προστάτη και των ωοθηκών» με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.07.02.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αθανάσιο Κωτσάκη.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός 2023ΕΠ00610022) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου σε υγρή βιοψία σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου, μαστού, παγκρέατος, προστάτη και των ωοθηκών» (κωδικός ΟΠΣ 5162196), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου (Κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6613.07.02.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1526/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) «Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού:

 

  • Α: Ψηφιακός αναλυτής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (digital PCR)

Εκτιμώμενη αξία του είδους του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 57.500,00 € (Συστημικός αριθμός:240157)

 

  • Β: Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος για μικροσωληνάρια

Εκτιμώμενη αξία του είδους του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 5.000,00 € (Συστημικός αριθμός: 240158)

 

  • Γ: Σύστημα απεικόνισης νουκλεϊνικών οξέων

Εκτιμώμενη αξία του είδους του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 6.000,00 € (Συστημικός αριθμός:240159)

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (68.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ο ΦΠΑ εκτιμάται σε 24%),  προκηρύσσεται σε τρία (3) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικός CPV: 38000000-5}.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή  03/11/2023 και ώρα 15:00.

 

Η προσφορά  πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).