Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.12/50613) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
50613
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης  50613/12 -10 -2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ‘’κάτω των ορίων’’ για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου  με τίτλο: «STRESS: Χρήση κατεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργία: μικροβιακό φορτίο και αντοχή σε αντιβιοτικά» με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.03.01.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγητή Σωτ. Βασιλειάδη.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2023ΕΠ00610025) και αφορά την Πράξη με τίτλο «STRESS: Χρήση κατεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργία: μικροβιακό φορτίο και αντοχή σε αντιβιοτικά» (κωδικός ΟΠΣ 5162177), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6613.03.01.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1529/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) «Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού:

ΤΜΗΜΑ Α: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

  • Α/Α 1: Αλληλουχητής 2ης γενιάς
  • Α/Α 2: Αναλυτής κατακερματισμού νουκλεϊκών οξέων

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 161.904,00 (συστημικός αριθμός:237293)

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 20.754,00 (συστημικός αριθμός:237294)

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

  • Α/Α 1: Συλλογέας κλασμάτων

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 2.690,00 (συστημικός αριθμός:237296)

 

ΤΜΗΜΑ Δ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

  • Α/Α 1: Σύστημα ανάκτησης κλασμάτων

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 5.400,00 (συστημικός αριθμός:237297)

 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ

  • Α/Α 1: Ψηφιακό φορητό διαθλασίμετρο

Εκτιμώμενη αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 2.800,00 (συστημικός αριθμός:237298)

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (193.548,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ο ΦΠΑ εκτιμάται σε 24% ), προκηρύσσεται σε πέντε (5) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016(κωδικοί CPV: 38000000-5, 38434000-6, 38900000-4, 38434540-3)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 03/11/2023 και ώρα 15:00

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).