Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.06/49648) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
49648
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης:   49648 /06 -10 -2023)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Καινοτόμος εφαρμογή συνδυαστικού εξοπλισμού (αυτόματου πολυμετρικού αναλυτή PCR &Τεχνολογίας Μικροσυστοιχιών & τρισδιάστατης 3D υπερηχογραφίας, σύστημα φθορίζουσας απεικόνισης ανοιχτού χειρουργικού πεδίου ICG) στην έγκαιρη ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου», με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6613.07.01.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αλέξανδρο Δαπόντε. 

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2023ΕΠ00610024) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Καινοτόμος εφαρμογή συνδυαστικού εξοπλισμού (αυτόματου πολυμετρικού αναλυτή PCR&Τεχνολογίας Μικροσυστοιχιών&τρισδιάστατης 3D υπερηχογραφίας, σύστημα φθορίζουσας απεικόνισης ανοιχτού χειρουργικού πεδίου ICG) στην έγκαιρη ανίχνευση γυναικολογικού καρκίνου» (κωδικός ΟΠΣ 5162195), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου (Κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6613.07.01.01), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 1528/14-03-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5027/03.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ7ΛΡ-1Ο8) «Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων με Τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Κωδ. Πρόσκλησης 115 και α/α ΟΠΣ 5143) όπως τροποποιήθηκε με Α.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 310/19.01.2022 (ΑΔΑ: 6Γ4Υ7ΛΡ-ΑΥΞ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού:

 

Τμήμα Α: Αναλυτής για την απομόνωση γενετικού υλικού από ποικίλα βιολογικά υλικά (βακτήρια, ολικό αίμα, κόπρανα, FFPPE, κλπ.) με τα αντίστοιχα αντιδραστήρια. Εκτιμώμενη αξία του είδους του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 17.924,53 € (εκτιμώμενος ΦΠΑ: 6%) (Συστημικός αριθμός: 240143)

 

Τμήμα Β: Σύστημα ταυτόχρονης ανίχνευσης μικροσυστοιχιών DNA (microarrays) για την ανίχνευση ειδικών μεταλλάξεων σχετιζόμενων με κληρονομικά μεταβιβαζόμενες ή λοιμώδεις ασθένειες. Εκτιμώμενη αξία του είδους του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 32.500,00 € (εκτιμώμενος ΦΠΑ: 24%) (Συστημικός αριθμός: 240144)

 

Τμήμα Γ: Ενδοκολπική κεφαλή 3D/4D τεχνολογίας σάρωσης συμβατή με υπάρχοντα υπερηχοτομογράφο

Εκτιμώμενη αξία του είδους του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 14.500,00 € (εκτιμώμενος ΦΠΑ: 24%) (Συστημικός αριθμός: 240147)

 

Τμήμα Δ: Σύστημα φθορίζουσας απεικόνισης ανοιχτού χειρουργικού πεδίου, με ενσωματωμένο σύστημα μετάδοσης φωτισμού, κλιβανιζόμενο, για χρήση με την κεφαλή κάμερας TH121 IMAGE1 S 4U RUBINA, OPAL1® NIR/ICG. Εκτιμώμενη αξία του είδους του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 10.000,00 € (εκτιμώμενος ΦΠΑ: 24%) (Συστημικός αριθμός: 240148)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (74.924,53€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.,  προκηρύσσεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικοί CPV: 33141620-2, 33112000-8, 33110000-4}.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 15:00.

 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).