Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.10.06/49646) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
49646
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης:49646/06-10-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια  αναλωσίμων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Έλεγχος δειγμάτων αναπνευστικού συστήματος για τη παρουσία των παθογόνων ιών της γρίπης, SARS-COV-2 και RSV, καθώς και η ανάγνωση του γονιδιώματος του ιού SARS-Cov-2 σε θετικά για τον ιό δείγματα» με κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 7445 και Ε.Υ τον  Καθ. Χ. Χατζηχριστοδούλου).

Η παρούσα σύμβαση διεξάγεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Έλεγχος δειγμάτων αναπνευστικού συστήματος για τη παρουσία των παθογόνων ιών της γρίπης, SARS-COV-2 και RSV, καθώς και η ανάγνωση του γονιδιώματος του ιού SARS-Cov-2 σε θετικά για τον ιό δείγματα», που χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μέσω συμβάσεων του ΕΛΚΕ ΠΘ και του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, με δικαιούχο το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 7445_ΕΥ Καθ. Χ. Χατζηχριστοδούλου).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων:

  • Α: Προμήθεια Αντιδραστηρίων Τεχνολογίας Next-Generation Sequencing (NGS) για τη μελέτη του γονιδιώματος του ιού SARS-CoV-2 σε δείγματα αναπνευστικού.
  • αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 47.169,81 € (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:240151)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 25/10/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).