Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2022.09.02/43584) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
43584
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 43584/02 -09 -2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του - Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του - Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070656 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) (κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 6899.01 και Επιστημονικά Υπεύθυνος  Καθ. Ιωάννης Θεοδωράκης).

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Ανάπτυξη & Εξέλιξη του Νέου Πληροφοριακού Συστήματος Γραφείου ΜΟΔΙΠ» με εκτιμώμενη αξία το ποσό των 59.677,42 € πλέον ΦΠΑ 24%, (74.000,00 € με ΦΠΑ), προκηρύσσεται σε ένα Τμήμα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικός (CPV) : 72262000-9, Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού} .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (ΤΜΗΜΑ Α: συστημικός αριθμός 171090) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 20.09.2022 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμ. Προμηθειών ΕΛΚΕ).