Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.08.01/41626) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
41626
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 41626 /01-08-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Μεταφορά τεχνογνωσίας για την καινοτόμα αξιοποίηση κάστανου «διαλογής» και πεσμένου (καινοτομία οικολογικής και ερευνητικής φύσης) και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ομάδων καστανοπαραγωγών_ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ» με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 7478 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγ. Αθανάσιο Μανούρα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑ) 082/1 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), (κωδικός έργου M16YN2-00412), με δικαιούχο τo Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: 895/03.05.2023 ««Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 5574/05.12.2022 Απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, λόγω ένταξης επιπλέον δεκαεννιά (19) πράξεων». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού:

  • Α:  Υγρός Χρωματογράφος Υψηλής Απόδοσης (HPLC), (συστημικός αριθμός διαγωνισμού:204162)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στις τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (37.600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή  25/08/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).