Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.08.01/41623) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
41623
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 41623/01-08-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια  αναλωσίμων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «LIFE ARCPROM: Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe», με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6281 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγ. Χαράλαμπο Μπιλλίνη.

Η παρούσα σύμβαση διεξάγεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «LIFE ARCPROM: Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number LIFE18NAT/GR/000768) και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6281).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων:

Τμήμα Α:Αντιδραστήρια Εργαστηρίων Άμεσης Ανάλωσης Εκτιμώμενη  αξία ειδών του Τμήματος σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α: 18.577,00 € χωρίς  ΦΠΑ,  (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:204159).

Τμήμα Β:  Κτηνιατρικά Φάρμακα Άμεσης Ανάλωσης. Εκτιμώμενη αξία του Τμήματος σε ευρώ , χωρίς Φ.Π.Α 10.533,00 € (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:204161).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στις είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ (29.110,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή  25/08/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).