Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.01.20/3097) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
3097
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 3097/20-01-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 (Εξωτερικές Υπηρεσίες Ενοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) της Πράξης «Ενίσχυση και επιτάχυνση διαδικασιών συγχώνευσης και αναδιοργάνωση δομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046480 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»  (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 6857.03).

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξωτερικών υπηρεσιών Ενοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που περιλαμβάνουν:

Α) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Β) ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και για τα τρία τμήματα ανέρχεται στο ποσό των ποσό των 175.586,21 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 141.601,78  € ΦΠΑ 24%: 33.984,43 €).

Κωδικός (CPV) : 72262000-9, Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (ΤΜΗΜΑ Α: συστημικός αριθμός 169912, ΤΜΗΜΑ Β: συστημικός αριθμός 169914, ΤΜΗΜΑ Γ: συστημικός αριθμός 169916 ) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη  07/02/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμ. Προμηθειών ΕΛΚΕ).