Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2022.06.02/27045) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
27045
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης:    27045 /02-06-2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια αναλωσίμων,  στο πλαίσιο του έργου «Οροεπιδημιολογική μελέτη του Εθνικού Δικτύου μελέτης αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 (λοίμωξη Covid-19)», (κωδικός έργου 7070), που χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) με την από 12/01/2022 σύμβαση με Α.Π 11561/4.3.2022 με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλιών Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας με δικαιούχο το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (Επιστ. Υπευθ. Καθ, Χ. Χατζηχριστοδούλου). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00€ (εκτιμώμενος ΦΠΑ 0%).

Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται σε ένα (1) Τμήμα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (ΤΜΗΜΑ Α: συστημικός αριθμός 160867) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 23.06.2022 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμ. Προμηθειών ΕΛΚΕ, τηλέφωνο 2421006401, 2421006404, e-mail: rc.supplies@uth.gr)