Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.04.13/21967) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
21967
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 21967/13 -04-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια αναλωσίμων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «Αξιοποίηση του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης για την παραγωγή βιολειτουργικής επιτραπέζιας ελιάς, με την εφαρμογή βιοπληροφορικών-μοριακών μεθόδων (MICROBIOLIVE) », με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6441 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγ. Χατζηγεωργίου ‘Αρτεμις-Γεωργία.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικοί ΣΑE 2020ΕΠ05610002) και αφορά την Πράξη με τίτλο «Αξιοποίηση του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης για την παραγωγή βιολειτουργικής επιτραπέζιας ελιάς, με την εφαρμογή βιοπληροφορικών μοριακών μεθόδων (MICROBIOLIVE) [ΣΤΕΡ1-0026295]» (κωδικός έργου ΣΤΕΡ1-0026295), με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6441), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 475/03-03-2020 «Ένταξη 15 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3» με Κωδικό ΟΠΣ 3130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό MIS 5056125.Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων:

Τμήμα Α: Αντιδραστήρια/ κιτ για την πραγματοποίηση πειραμάτων αλληλούχησης DNA/RNA, συνολικού προϋπολογισμού: 64.750,00 € με ΦΠΑ, (εκτιμώμενος ΦΠΑ 6%) (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:189475).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στις εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (64.750,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,)   προκηρύσσεται σε ένα (1) Τμήμα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικός CPV:38434540-3 }.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη  02/05/2023 και ώρα 15:00.

 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).