Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.04.12/21676) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
21676
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 21676/12-04-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια αναλωσίμων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «ΣΧΙΝΟΣ: Κλινική αξιολόγηση των επιδράσεων της μαστίχας Χίου στην ουλίτιδα και το στοματικό μικροβίωμα με προηγμένες τεχνικές αλληλούχησης (SCHINOS)», με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 6712 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγ. Χατζηγεωργίου ‘Αρτεμις-Γεωργία.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικοί ΣΑ 2019ΣΕ11410003/2020ΣΕ11910000) (κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-00391), με δικαιούχο τo Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 6712) και έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5069/29-10-2020 Εικοστή (20η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με κωδικό MIS 5074585. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων:

Τμήμα Α: Αναλώσιμα για την πραγματοποίηση πειραμάτων αλληλούχησης DNA συνολικού προϋπολογισμού 82.387,44 € ( καθαρή αξία  77.724,00 € ) (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:190217)

Τμήμα Β: Αναλώσιμα για την πραγματοποίηση πειραμάτων αλληλούχησης RNA μικροβιακής προέλευσης συνολικού προϋπολογισμού 90.044,88 €, (καθαρή αξία 84.948,00 €) (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:190218)

Τμήμα Γ: Αναλώσιμα για την πραγματοποίηση πειραμάτων αλληλούχησης RNA ανθρώπινης προέλευσης συνολικού προϋπολογισμού 24.774,32 € (καθαρή αξία 23.372,00 €) (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:190220)

Τμήμα Δ: Αναλώσιμα για την πραγματοποίηση πειραμάτων αλληλούχησης μικρών RNA συνολικού προϋπολογισμού 16.428,56 € ( καθαρή αξία 15.221,00 € ) (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:190221)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στις διακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (213.635,20 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (καθαρή αξία: 201.265,00€),  προκηρύσσεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικός CPV:33696300-8 }.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 02/05/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).