Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2022.04.13/18518) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
18518
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης:  18518 /13-04-2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺMULTIHAZARD FRAMEWORK FOR WATER RELATED RISKS MANAGEMENT- (ACRONYM: MUHA) Subsidy Contract No 952ʺ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, Πρόγραμμα Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 6354) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ.  Βασίλειο Κανακούδη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ (€50.270,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €40.540,32 ΦΠΑ : €9.729,68), προκηρύσσεται σε ένα Τμήμα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικός (CPV) : 90713000-8}.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (ΤΜΗΜΑ Α: συστημικός αριθμός 143532) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 29.04.2022 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμ. Προμηθειών ΕΛΚΕ).