Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2022.03.24/14683) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
14683
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 14683/24-03-2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού,  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «18μηνης διάρκειας δύο σκελών, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μπρολουσιζουμάμπης έναντι αφλιμπερσέπτης σε ενήλικες ασθενείς με οπτική δυσλειτουργία λόγω οιδήματος ωχράς κηλίδας δευτεροπαθοπαθώς σε απόφραξη κεντρικής αμφιβληστροειδικής φλέβας (RAVEN)» (κωδικός 6213), που χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς εσωτερικού (σύμβαση με αρ.πρωτ 664/15-12-2021),  με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθ. Ανδρούδη Σοφία. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.949,00 πλέον ΦΠΑ ποσού 10.547,76, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54.496,76€.

Η παρούσα σύμβαση εμπεριέχει ένα (1) Τμήμα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (ΤΜΗΜΑ Α: συστημικός αριθμός 157923) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμ. Προμηθειών ΕΛΚΕ).