Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2022.03.23/14623) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
14623
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 14623 /23-03-2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια αναλωσίμων,  στο πλαίσιο του έργου «Ανίχνευση και προσδιορισμός ευεργετικών επιδράσεων στην υγεία βρωμοφαινολικών συστατικών από θαλάσσιους οργανισμούς του Αιγαίου Πελάγους», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS 5050733, με βάση την απόφαση ένταξής με αρ. πρωτ. 117338 14-11-2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» με Κωδικό ΟΠΣ 2627 και δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-090071277 [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. ΕΛΚΕ 6315)  με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επικ. Καθ. Στάγκο Δημήτριο. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.032,00 πλέον ΦΠΑ ποσού 2.161,96, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 38.193,96€.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά τμήματα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (ΤΜΗΜΑ Α: συστημικός αριθμός 157916, ΤΜΗΜΑ Β: συστημικός αριθμός 157917, ΤΜΗΜΑ Γ: συστημικός αριθμός 157918, ΤΜΗΜΑ Δ: συστημικός αριθμός 157919, ΤΜΗΜΑ Ε: συστημικός αριθμός 157920, ΤΜΗΜΑ ΣΤ: συστημικός αριθμός 157921, ΤΜΗΜΑ Ζ: συστημικός αριθμός 157922) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα  11.04.2022 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμ. Προμηθειών ΕΛΚΕ).