Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2022.03.11/12078) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
12078
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 12078/11-03-2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια αναλωσίμων,  στο πλαίσιο του έργου «Ένα σύστημα υποβάθμισης λήψης απόφασης βασισμένο σε κλινική διάγνωση και θεραπευτική για αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση των παθήσεων του νεφροκυτταρικού καρκίνου (RenArray)», (κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ 03079), με δικαιούχο το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 6479), στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό MIS 5063835 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επικ. Καθ. Σαμαρά Μαρία.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 98.645,00€ πλέον ΦΠΑ  ποσού 11.820,90€, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 110.465,90€.

Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται σε δύο τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (ΤΜΗΜΑ Α: συστημικός αριθμός 156486, ΤΜΗΜΑ Β: συστημικός αριθμός 156487) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 29.03.2022 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμ. Προμηθειών ΕΛΚΕ).