Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.03.02/11718) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
11718
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αρ. πρωτ. Τεύχους Διακήρυξης: 11718 /02 -03-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την  προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ (ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ) ΩΣ ΜΕΣΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (TherMaSheep)», με Κωδικό ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 7340 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγ. Γεώργιο Βαλιάκο.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑ) 082/1 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και αφορά την Πράξη με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ (ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ) ΩΣ ΜΕΣΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (TherMaSheep)» (κωδικός έργου M16YN2-00202), με δικαιούχο τo Τμήμα Κτηνιατρικής / Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 7340), η οποία έχει ενταχθεί με βάση την Α.Π.: 5574/05.12.2022 «Απόφαση ένταξης πράξεων στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού:

Τμήμα Α: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, προϋπολογισμού 38.220,00 χωρίς ΦΠΑ  (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:185453)

Τμήμα Β: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ προϋπολογισμού 4.167,00 χωρίς ΦΠΑ  (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:185455)

Τμήμα Γ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ προϋπολογισμού 13.812,00 χωρίς ΦΠΑ (Συστημικός αριθμός διαγωνισμού:185456)

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ (56.199,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκηρύσσεται σε τρία (3) Τμήματα και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016  {κωδικοί CPV: 38430000-8, 38651600-9, 38434530-0, 38437000-7, 38433000-9, 38951000-6, 42931120-8, 38950000-9, 48000000-8, 38931000-0, 42942000-1}.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα  20/03/2023 και ώρα 15:00.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής https://ee.uth.gr/el/procurements και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ).