Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023.02.21/9732) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
9732
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης 9732/21-02-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών που κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : (CPV: 33696300-8.)

ΤΜΗΜΑ Α) Κιτ απομόνωσης ιικού RNA και DNA με τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων, συμβατό με μηχάνημα King Fisher Flex για 18.000 αντιδράσεις, προϋπολογισμού 69.660,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%   (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 183371).

ΤΜΗΜΑ Β) Real time PCR kit, CE-IVD, πολλαπλών στόχων (multiplex) με τεχνολογία taqman για την ποιοτική ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος του SARS-CoV-2 για 18.000 αντιδράσεις, προϋπολογισμού 228.996,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 183372).

Η εκτιμώμενη συνολική καθαρή αξία της σύμβασης και για τα δύο Τμήματα, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (281.750,94€) πλέον ΦΠΑ 6% (βάσει του ν.4764/2020 (Α’ 256) και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου της ΑΑΔΕ Αριθ. Πρωτ. Ε.2002).

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (2) δύο μήνες.

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία (ηλεκτρονικής) ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια, την ανάρτηση της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).