Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2022.1.26/3930) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου
3930
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης 3930/26-01-2022)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών που κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : (CPV: 33696300-8.)

Α) Κιτ απομόνωσης ιικού RNA και DNA με τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων, συμβατό με μηχάνημα King Fisher Flex για 24.000 αντιδράσεις, προϋπολογισμού 88.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 0%.

Β) Real time PCR kit, CE-IVD, πολλαπλών στόχων (multiplex) με τεχνολογία taqman για την ποιοτική ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος του SARS-CoV-2 για 24.000 αντιδράσεις, προϋπολογισμού 312.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 0%.

Η σύμβαση αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου του έργου «Εργαστηριακή διερεύνηση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης από το νέο κορωνοΪό SARS-CoV-2», με Κωδικό ΕΛΚΕ 4126.06, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, βάσει συμβάσεων με τα Νοσοκομεία της

χώρας για τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων, με δικαιούχο το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (κωδ. ΕΛΚΕ ΠΘ 4126.06_ΕΥ Χατζηχριστοδούλου).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (400.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 0 % (απαλλαγή από την επιβολή ΦΠΑ βάσει του ν.4764/2020 (Α’ 256) και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου της ΑΑΔΕ Αριθ. Πρωτ.:Ε.2002).

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και θα πρέπει να έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται στη σύμβαση.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (2) δύο μήνες.

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία (ηλεκτρονικής) ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια, την ανάρτηση της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).