Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

(2022.03.18/14030) ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου
14030
Ημερ/νία Πρωτ.
Τελική Ημερ/νία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(αριθ. Πρωτ.  Διακήρυξης 14030/18-03-2022)

 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και ανάρτησης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ

18/03/2022

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

18/03/2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών

18/03/2022

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

15/04/2022 ώρα 15:00

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Βόλος (για την έντυπη υποβολή)

Διεύθυνση:

Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Συγκρότημα Τσαλαπάτα Βόλος

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

rc.supplies@uth.gr

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38300000-8, 30200000-1, 48000000-8.

ΤΜΗΜΑ Α. Σύστημα Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157051)

ΤΜΗΜΑ Β. Σύστημα Θερμομηχανικού αναλυτή (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157053)

ΤΜΗΜΑ Γ: Υπολογιστική συστάδα εξυπηρετητών παράλληλης επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων με λογισμικό διαχείρισής της (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157055)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικός ΣΑ 2020ΣΕ11910132) και αφορά την Πράξη με τίτλο «ParlCT CENG: Βελτίωση ερευνητικών υποδομών ΤΠΕ στη Στερεά Ελλάδα για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων από ροές αισθητήρων, πολυμέσων και πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων προσομοιώσεων», με δικαιούχο τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Κωδ. ΕΛΚΕ Π.Θ 6648.02), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό MIS 5047244.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( € 415.000,00) και υποδιαιρείται σε τρία (3) Τμήματα.

Προσφορές γίνονται δεκτές ανά τμήμα και για το σύνολο των ειδών του τμήματος. Η κατακύρωση θα γίνει ανά τμήμα

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και θα πρέπει να έχει χρόνο ισχύος  μεγαλύτερο από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (6) έξι μήνες.

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία (ηλεκτρονικής) αποστολής της διακήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.