Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Webdoc II (Desktop-application)

Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πληροφορίες

Η εφαρμογή Webdoc II είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του δικτύου του ΠΘ ή του VPN του ΠΘ.

Με το Webdoc ΙΙ μπορείτε να υποβάλλετε και να διαχειριστείτε τα παρακάτω ηλεκτρονικά αιτήματα/έντυπα:

1. Διοικητικά έντυπα υλοποίησης Έργου - Προϋπολογισμός
1.1 Αίτημα αποδοχής διαχείρισης / Χρηματοδότησης (Έντυπο Δ1)
1.2 Αίτημα αναμόρφωσης πινάκων αποδοχής διαχείρισης έργου (Έντυπο Δ1)
1.3  Πίνακας ορισμού Επιτροπών (Έντυπο Δ11)
1.4 Προϋπολογισμοί έργων (Έντυπο Δ18)
1.5 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (Έντυπο Δ18)
1.6 Τελική Έκθεση έργου (Έντυπο Δ7)
1.7 Οικονομικός Απολογισμός Έργου

2. Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προσωπικού
2.1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αμειβομένους με ανάθεση έργου (Έντυπο Δ5)
2.2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αμειβομένους με Σύμβαση εργασίας (ΙΚΑ) (Έντυπο Δ9)
2.3 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αμειβομένους με Υποτροφία (Έντυπο Δ10)

3. Κατάρτιση Συμβάσεων Προσωπικού
3.1 Ονομαστική κατάσταση Αμειβομένων Πανεπιστημιακών, Δημοσίων Υπαλλήλων (Έντυπο Δ4)
3.2 Ονομαστική κατάσταση Αμειβόμενων με Ανάθεση Έργου (Έντυπο Δ5)
3.3 Αίτημα απασχόλησης προσωπικού ΙΚΑ (Έντυπο Δ9)
3.4 Ονομαστική κατάσταση Αμειβόμενων με Υποτροφία (Έντυπο Δ.10)

4. Αίτημα Προμήθειας απ’ ευθείας Ανάθεσης
4.1 Αίτημα διενέργειας Προμήθειας / Έγκριση ανάθεσης (Έντυπο Α20)
4.2 Ανάκληση Δέσμευσης (Έντυπο Α21)

5. Αιτήμα ανάληψης υποχρέωσης Μετακίνησης / Έγκριση Μετακίνησης
5.1 Αίτημα διενέργειας Μετακίνησής (Έντυπο Α20)
5.2 Ανάκληση Δέσμευσης Μετακίνησης (Έντυπο Α21)
5.3 Αίτημα Πληρωμής Δαπάνης – Έγκριση μετακίνησης (Έντυπο Ο1)

6. Αιτήμα Προμήθειας με διαγωνιστική διαδικασία
6.1 Αίτημα διενέργειας Προμήθειάς /‘ Έγκριση ανάθεσης (Έντυπο Α20)
6.2 Ανάκληση Δέσμευσης (Έντυπο Α21)
6.3 Λίστα κατηγοριών Δαπανών CPV

7. Αιτήματα Πληρωμής Δαπανών
7.1 Αίτημα Πληρωμής Δαπάνης (Έντυπο Ο1)
7.2 Αίτημα Πληρωμής Μετακίνησης (Έντυπο Ο1)
7.3 Εντολή Προκαταβολής (Έντυπο Ο3)
7.4 Κατάσταση Υποχρεώσεων

8. Αιτήματα Πληρωμής Αμοιβών
8.1 Πληρωμή για απασχολούμενους με Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας
8.2 Πληρωμή για απασχολούμενους χωρίς Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας
8.3 Μηνιαίο Φύλλο Συμβατικής Εργασίας και Έργων εκτός Π.Θ. (Έντυπο Δ.8α)