Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


α/α Επισπεύδον Τμήμα Τίτλος ΠΜΣ  Κωδικός ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ                                          
Αριθμός Τεύχος Ημερομηνία                                          
1  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ - Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 5797 3462 Β' 21.08.2018                                          
2  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ - Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης 5600.02.08.01 1719 Β' 17.05.2018                                          
3  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ - Επιστήμες της  Αγωγής: Δημιουργικά  Περιβάλλοντα  Μάθησης και Παιχνίδι 5600.02.08.02 1353 Β' 19.04.2018                                          
4  Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  ΠΜΣ - Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία 6143 2890 Β' 19.07.2018                                          
5  Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  ΠΜΣ - Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή 6155 4337 Β' 01.10.2018                                          
6 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΠΜΣ - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές 5600.02.08.03 1353 Β' 19.04.2018                                          
7 Οικονομικών Επιστημών ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Οικονομική 5793 3126 Β' 31.07.2018                                          
8 Οικονομικών Επιστημών ΔΠΜΣ - Λογιστική και Ελεγκτική 6537 1946 Β' 21.05.2020                                          
9 Οικονομικών Επιστημών ΔΔΠΜΣ - Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές προβλέψεις 6538 676 Β' 03.03.2020                                          
10 Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΠΜΣ - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 5830 3462 Β' 21.08.2018                                          
11 Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΠΜΣ - Νέα Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία και Ανάπτυξη 5825 2930 Β' 20.07.2018                                          
12 Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΠΜΣ - Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός 5784 2887 Β' 19.07.2018                                          
13 Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΜΣ - Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων 5756 2582 Β' 03.07.2018                                          
14 Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΜΣ - Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό 5775 2848 Β' 17.07.2018                                          
15 Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΠΜΣ - Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία 5829 3205 Β' 06.08.2018                                          
16 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ΠΜΣ - Μεταβιομηχανικός σχεδιασμός, σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την παραγωγή της καθημερινής ζωής 5832 1860 Β' 24.05.2018                                          
17 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ΠΜΣ - Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων 5849 1994 Β' 04.06.2018                                          
18 Πολιτικών Μηχανικών  ΠΜΣ - Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών 5813 2824 Β' 16.07.2018                                          
19 Μηχανολόγων Μηχανικών  ΠΜΣ - Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics 5828 2847 Β' 17.07.2018                                          
20 Μηχανολόγων Μηχανικών  ΠΜΣ - Ανάλυση & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων 5837 2847 Β' 17.07.2018                                          
21 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΜΣ - Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 5814 2552 Β' 02.07.2018                                          
22 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Πληροφορική 5811 2469 Β' 27.06.2018                                          
23 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΜΣ - Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 5817 2469 Β' 27.06.2018                                          
24 Γεωπονίας Φυτ. Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος  ΠΜΣ - Φυτιατρική και Περιβάλλον 5600.02.08.04 1680 Β' 15.05.2018                                          
25 Γεωπονίας Φυτ. Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος  ΠΜΣ - Τεχνολογίες και Διαχείριση θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 5810 3095 Β' 31.07.2018                                          
26 Γεωπονίας Φυτ. Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος  ΠΜΣ - Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής 5834 2800 Β' 13.07.2018                                          
27 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΜΣ - Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος 5827 2828 Β' 16.07.2018                                          
28 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΜΣ - Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια 5859 2832 Β' 16.07.2018                                          
29 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ΔΠΜΣ - Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον 6191 1267 Β' 15.04.2019                                          
30 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής 5600.02.08.06 1719 Β' 17.05.2018                                          
31 Τμήμα Ιατρικής ΔΠΜΣ - Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση  5774 2832 Β' 16.07.2018                                          
32 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Βιολογία της Αναπαραγωγής-Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία-Περιγεννητική Ιατρική 5779 2552 Β' 02.07.2018                                          
33 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Γενετική του Ανθρώπου - Γενετική Συμβουλευτική 5807 2828 Β' 16.07.2018                                          
34 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες 6186 2890 Β' 19.07.2018                                          
35 Τμήμα Ιατρικής ΔΠΜΣ - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 6509 1342 Β' 13.04.2020                                          
36 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 5787 217 Β' 01.02.2019                                          
37 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο 5757 2508 Β' 29.06.2018                                          
38 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή 5892 2827 Β' 16.07.2018                                          
39 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική 5836 2508 Β' 29.06.2018                                          
40 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα 6017 2828 Β' 16.07.2018                                          
41 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων 5773 2887 Β' 19.07.2018                                          
42 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου 5769 2827 Β' 16.07.2018                                          
43 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού 5386 2809 Β' 16.07.2018                                          
44 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Νευροαποκατάσταση  6337 277 Β' 07.02.2019                                          
45 Τμήμα Ιατρικής ΠΜΣ - Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα 6124 198 Β' 01.02.2019                                          
46 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΠΜΣ - Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες 5600.02.08.05 1353 Β' 19.04.2018                                          
47 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΠΜΣ - Τοξικολογία 5835 3267 Β' 08.08.2018                                          
48 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΔΠΜΣ - Βιοεπιχειρείν 5851 3267 Β' 08.08.2018                                          
49 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΠΜΣ - Βιοτεχνολογία - Ποιότητα διατροφής & περιβάλλοντος  5864 2111 Β' 08.06.2018                                          
50 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΠΜΣ - Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες 5838 1953 Β' 01.06.2018                                          
51 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΜΣ - Άσκηση & Υγεία 5854 3205 Β' 06.08.2018                                          
52 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΜΣ - Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 5850 3679 Β' 29.08.2018                                          
53 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΜΣ - Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις 5855 1994 Β' 04.06.2018                                          
54 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  ΠΜΣ - Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης  5852 3184 Β' 02.08.2018                                          
55 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ΔΠΜΣ - Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική 5922 2800 Β' 13.07.2018                                          
56 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 5992 3200 Β' 06.08.2018                                          
57 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 5997 2829 Β' 16.07.2018                                          
58 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 5999 3026 Β' 27.07.2018                                          
59 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων 5988 3026 Β' 27.07.2018                                          
60 Γενικό Τμήμα Λάρισας  ΠΜΣ - Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές 5996 3227 Β' 07.08.2018                                          
61 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Ψυχική Υγεία 6012 4786 Β' 26.10.2018                                          
62 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος 5972 3227 Β' 07.08.2018                                          
63 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών 6013 3228 Β' 07.08.2018                                          
64 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών 6008 3228 Β' 07.08.2018                                          
65 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Μηχανικών Η/Υ και  Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα & IoT 6002 2933 Β' 20.07.2018                                          
66 Γενικό Τμήμα Λάρισας ΠΜΣ - Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο 5973 2903 Β' 19.07.2018                                          
67 Γενικό Τμήμα Λαμίας ΠΜΣ - Προηγμένη Φυσικοθεραπεία 5967 3054 Β' 27.07.2018                                          

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.