Υπολογισμός αμοιβών / εισφορών των υπαγομένων στην παρ. 9 του Άρθρου 39, Ν.4387/2016.