30 | 07 | 2016     
Αρχική Νομοθετικό Πλαίσιο Προεδρικά Διατάγματα
Προεδρικά Διατάγματα Εκτύπωση E-mail
Προεδρικά Διατάγματα Τίτλος Είδος
(Εθνική/
Ευρωπαϊκή)
Κατηγορία Σχόλια
ΠΔ.774/80 Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/1999, το Ν. 3060/2002 και το Ν. 3310/2005 Εθνική Προμήθειες ?
ΠΔ.432/81 Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση Ερευνητικών Έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Εθνική Λειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ ?
ΠΔ.459/83 Πρόσθετη αμοιβή για την απασχόληση και την παροχή υπηρεσιών από τα μέλη ΔΕΠ στο Δημόσιο, στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα, στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και σε Διεθνείς Οργανισμούς Εθνική Διάφορα ?
ΠΔ.083/84 Ίδρυση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εθνική Γενικά ?
ΠΔ.159/84 Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς
Εθνική Γενικά ?
ΠΔ.567/84 Ρύθμιση θεμάτων εσωτερικής λειτουργίας, ομάδων εργασίας και προκήρυξης θέσεων του κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) Εθνική Μεταφορά Τεχνολογίας ?
ΠΔ.077/1988 Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγη¬ση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986 Εθνική Έρευνα και Τεχνολογία ?
ΠΔ.410/88 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Εθνική Διάφορα ?
ΠΔ.016/1991 Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το Νόμο 18831 1990 Εθνική Έρευνα και Τεχνολογία ?
ΠΔ.045/1991 Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο¬τήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφά¬σεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ και το Π.Δ. 415/1995 Εθνική Έρευνα και Τεχνολογία ?
ΠΔ.224/95 Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εθνική Λειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ ?
ΠΔ.370/95 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΕ 14-6-1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών Εθνική Προμήθειες ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
ΠΔ.394/96 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Εθνική Προμήθειες ?
ΠΔ.259/1997 Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας Εθνική Έρευνα και Τεχνολογία ?
ΠΔ.346/98 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18-7-1992 Εθνική Υπηρεσίες ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
ΠΔ.77/00 Σύσταση Νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Εθνική Μεταφορά Τεχνολογίας ?
ΠΔ.105/00 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13-10-1997 και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995 Εθνική Προμήθειες ?
ΠΔ.017/01 Τροποποίηση του Π.Δ. 346/1998 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18-7-1992» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13-10-1997 Εθνική SPIN-OFF ?
ΠΔ.018/01 Για τη χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SPIN OFF) Εθνική SPIN-OFF ?
Π.Δ. 163/2002 Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Εθνική Γενικά
ΠΔ.164/04 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα. Εθνική Λειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ ?
ΠΔ.059/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ Α΄ 63/16.03.2007) Εθνική Προμήθειες ?
ΠΔ.060/07 Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 Εθνική Προμήθειες ?
Π.Δ. 226/2007 Περί καθορισμού του τρόπου δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Εθνική Λειτουργία ΑΕΙ
ΠΔ.118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Εθνική Προμήθειες ?
ΠΔ.160/08 Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Εθνική Λειτουργία ΑΕΙ-ΕΛΕ ?
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2011 13:11 Διαβάστηκε: 10286 φορές