Οδηγός Διαχείρισης Έργων - Κανονισμοί

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (άρθρο 68 του Ν.4485/2017)

1. Με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..

2. Στον Οδηγό εξειδικεύονται, στο πλαίσιο κείμενων διατάξεων:

α. τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηματοδότηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,

β. ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του Ε.Λ.Κ.Ε. από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.,

γ. οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων,

δ. οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,

ε. οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του Ε.Λ.Κ.Ε.,

στ. οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων των έργων,

ζ. ο Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών,

η. οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,

θ. η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ι. η συμμετοχή του Α.Ε.Ι. σε εταιρείες έντασης γνώσης (spin off),

ια. θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ιβ. οι λεπτομέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων των έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιγ. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτοί υλοποιούν

Έναρξη ισχύος

Ο  Οδηγός  Χρηματοδότησης  και  Διαχείρισης  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν.4589/2019, εγκρίνεται το αργότερο έως τις 31.12.2019. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις και το αργότερο έως τις 31.12.2019. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει με αποφάσεις ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς»

Για να κατεβάσατε τα αρχεία θα πρέπει να κάνετε login με τα διαπιστευτήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
Οδηγός Χρηματοδότησης και διαχείρισης 2015 pdf
Εσωτερικό Κανονισμό Μετακινήσεων (εντός και εκτός της επικράτειας) 2019 pdf
Οδηγό Απευθείας Αναθέσεων (προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών) 2019 pdf
Ειδικό Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών 2019 pdf
Οδηγό σύναψης μισθώσεων έργου & εργασίας 2019 pdf
Οδηγό Δωρεών και Χορηγιών 2019 pdf

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.