Προβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων (ενεργά)

Επιστροφή
Κωδικός2182
Τίτλος ΈργουΕργαστηρίου Νευροψυχολογίας (ΦΕΚ 177/3-9-99)
MIS177/3-9-99
Επιστ. Υπεύθυνος Καραπέτσας Ανάργυρος
Προϋπ/σμός173.572,73
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Φορέας Χρημ/σηςΔΙΑΦΟΡΟΙ
Αρχή 01/01/1997
Τέλος31/12/2020
ΠεριγραφήΤο Εργαστήριο Νευροψυχολογίας, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ανάγκες υγείας στο γνωστικό αντικείμενο της νευροψυχολογίας ιδίως δε του παιδιού. Το αντικείμενο δραστηριότητας αφορά ειδι-κότερα στα εξής γνωστικά πεδία: Ανάπτυξη της νευροψυχολογίας, ανάπτυξη του εγκεφάλου, πλαστικότητα και αναδιοργάνωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, προέλευση της προτίμησης του χεριού, της εγκεφαλικής κυριαρχίας και πλευρίωσης, αριστεροχειρία, αξιολόγηση - διάγνωση στη νευροψυχολογία του παιδιού, εγκεφαλικές δομές και λειτουργίες, αξιολόγηση της συμπεριφοράς, διαταραχές γνωστικών λειτουργιών, γνωστική ανάπτυξη, νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακοκινητική λειτουργία και διαταραχές της σωματο-αισθητηριακής αντίληψης, γλώσσα και διαταραχές της γλωσσικής λειτουργίας, γλωσσική ανάπτυξη, ανάπτυξη των γλωσσικών διαταραχών, δυσαρθρίες, επίκτητες αφασίες, ακαδημαϊκές διαταραχές παιδιών σχολικής ηλικίας, αναπτυξιακή δυσλεξία, άτυπες αναγνωστικές δυσκολίες, αναπτυξιακή δυσαριθ-μησία, δυσγραφίες, μη γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες κ.τ.λ., μνήμη και διαταραχές της ψυχολογίας του ατόμου, προσοχή και διαταραχές της, διάθεση συμπεριφορά και διαταραχές τους, παιδική ψύχωση και σύνδρομα, επιλη-ψίες, πρόωρος τοκετός, διαταραχές εγρήγορσης και ύπνου, κώμα κ.τ.λ. .εγκεφαλικοί τραυματισμοί και επιπτώ-σεις στη συμπεριφορά, παιδική άνοια και εγκεφαλοπάθειες, μεταβολικές - χρωμοσωμικές διαταραχές και επιπτώ-σεις στην γνωστική και συμπεριφορική ανάπτυξη του παι-διού, νευροσυμπεριφορικές διαταραχές μετά από εγκε-φαλικούς όγκους, AIDS/HIV-1 και διαταραχές συμπεριφο-ράς στα παιδιά. Στα πλαίσια παροχής νευροψυχολογικών υπηρεσιών γίνονται διαγνωστικές και θεραπευτικές πρά-ξεις σε διαταραχές όπως: κινητικού συστήματος (μονο-πληγίες, διπληγίες, τετραπληγίες, παραλύσεις, σπαστικό-τητα, αθέτωση, απραξίες), αισθητηριακού συστήματος (απτικό, ακουστικό, οπτικό, αγνωσίες, αντιληπτικές δυσλειτουργίες), ομιλίας και γλώσσας (δυσφωνία, αφασία, τραυλισμός, δυσφασία), μνήμης, μάθησης - διαταραχών μάθησης (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία), κοινωνι-κοσυγκινησιακές μη γλωσσικές διαταραχές της συμπεριφοράς, προσοχής και υπερκινητικότητας, συνδρόμων εγκεφαλικού τραυματισμού, ανώτατων εκτελεστικών λειτουργιών (δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, φαντασία). Στο εργαστήριο συγκροτούνται και λειτουργούν οι ακό-λουθες ειδικές μονάδες: α. Μονάδα Παιδότοπου, η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευ-τικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο της νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας για τις γνωστικές περιοχές της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με ει-δικές ανάγκες της εξοικείωσης του παιδικού πληθυσμού με τη διαφορετικότητα και της αποδοχής της διαφορετι-κότητας του άλλου. β. Μονάδα Κέντρου Ημέρας, η οποία εξυπηρετεί εκπαι-δευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο της παιδικής και πρώτης εφηβικής ηλικίας για τις γνωστικές περιοχές της κατάρτισης ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ει-δικών και εξατομικευμένων για παιδιά σχολικής ηλικίας που εξαιτίας της διαταραχής ή μειονεξίας τους αδυνάτου ν να φοιτήσουν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευ-τεροβάθμιας εκπαίδευσης και γ. Μονάδα Τμήματος Εφήβων, η οποία εξυπηρετεί εκ-παιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στις γνωστικές πε-ριοχές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικίας έως και 18 ετών, που αδυνατούν να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και βιώνουν μια μορφή άτυπου εγκλεισμού σε οικογενειακό πλαίσιο.
Περατωθέν0
ΕΠΕΑΕΚ 0
Τελική Εκθεση 0
Αρ.Συνεδρίασης 2,62,75,78,83,10,98
Ημερ/νία Ενταξης  
Κωδ.Ενταξης  
Ετος Περάτωσης  
Είδος Έργου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Επιχ.Πρόγρ. -
Ταμείο ΑΛΛΟ
Τύπος Έρευνας  
Προέλευση ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΦορείςΔΙΑΦΟΡΟΙ

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.