Προβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων (ενεργά)

 
Στοιχεία αναζήτησης :      
Εγγραφές/σελίδα :   
Σύνολο Εγγραφών: 2048, Εγγραφές 1 έως 10
ΚωδικόςΤίτλος ΈργουMISΕπιστ. Υπεύθυνος Προϋπ/σμόςΤμήμαΦορέας Χρημ/σηςΑρχή Τέλος
view 2091 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ) ΦΕΚ 181/6-10-1993) ΦΕΚ 181/6-10-93 Γουργουλιάνης Κων/νος 387.600,00 Ιατρικής ΔΙΑΦΟΡΟΙ 01/01/1995 31/12/2021
view 2094.01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ 181/6-10-1993) 59 Τραχανά Βαρβάρα 24.114,00 Ιατρικής ΔΙΑΦΟΡΟΙ 01/01/1995 31/12/2025
Περιγραφή: Εργαστήριο Βιολογίας με τις ειδικές μονάδες: Κυτταρικής Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Το Εργαστήριο Βιολογίας με τις ειδικές μονάδες έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη και την έρευνα των ζωντανών οργανισμών, ιδιαίτερα σε κυτταρικό, μοριακό και γονιδιακό επίπεδο.
view 2140 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ 38/22-2-1995) - Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος 842.643,30 Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΑΦΟΡΟΙ 01/01/1996 31/12/2021
Περιγραφή: Το Εργαστήριο Υλικών εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Χαρακτηρισμός υλικών, μεταλλογνωσία, τριβολογία, τε-χνική αντοχή, μηχανικές ιδιότητες, διάβρωση, χύτευση, συγκολλήσεις, κατεργασία υλικών με Laser.
view 2140.01 Εργαστήριο Υλικών (ΦΕΚ 38/22-2-1995)   Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος 12.650,00 Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΑΦΟΡΟΙ 01/07/2015 31/12/2021
view 2182 Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας (ΦΕΚ 177/3-9-99) 177/3-9-99 Νησιώτου Ιουλία 173.572,72 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής ΔΙΑΦΟΡΟΙ 01/01/1997 31/12/2020
Περιγραφή: Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ανάγκες υγείας στο γνωστικό αντικείμενο της νευροψυχολογίας ιδίως δε του παιδιού. Το αντικείμενο δραστηριότητας αφορά ειδι-κότερα στα εξής γνωστικά πεδία: Ανάπτυξη της νευροψυχολογίας, ανάπτυξη του εγκεφάλου, πλαστικότητα και αναδιοργάνωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, προέλευση της προτίμησης του χεριού, της εγκεφαλικής κυριαρχίας και πλευρίωσης, αριστεροχειρία, αξιολόγηση - διάγνωση στη νευροψυχολογία του παιδιού, εγκεφαλικές δομές και λειτουργίες, αξιολόγηση της συμπεριφοράς, διαταραχές γνωστικών λειτουργιών, γνωστική ανάπτυξη, νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακοκινητική λειτουργία και διαταραχές της σωματο-αισθητηριακής αντίληψης, γλώσσα και διαταραχές της γλωσσικής λειτουργίας, γλωσσική ανάπτυξη, ανάπτυξη των γλωσσικών διαταραχών, δυσαρθρίες, επίκτητες αφασίες, ακαδημαϊκές διαταραχές παιδιών σχολικής ηλικίας, αναπτυξιακή δυσλεξία, άτυπες αναγνωστικές δυσκολίες, αναπτυξιακή δυσαριθ-μησία, δυσγραφίες, μη γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες κ.τ.λ., μνήμη και διαταραχές της ψυχολογίας του ατόμου, προσοχή και διαταραχές της, διάθεση συμπεριφορά και διαταραχές τους, παιδική ψύχωση και σύνδρομα, επιλη-ψίες, πρόωρος τοκετός, διαταραχές εγρήγορσης και ύπνου, κώμα κ.τ.λ. .εγκεφαλικοί τραυματισμοί και επιπτώ-σεις στη συμπεριφορά, παιδική άνοια και εγκεφαλοπάθειες, μεταβολικές - χρωμοσωμικές διαταραχές και επιπτώ-σεις στην γνωστική και συμπεριφορική ανάπτυξη του παι-διού, νευροσυμπεριφορικές διαταραχές μετά από εγκε-φαλικούς όγκους, AIDS/HIV-1 και διαταραχές συμπεριφο-ράς στα παιδιά. Στα πλαίσια παροχής νευροψυχολογικών υπηρεσιών γίνονται διαγνωστικές και θεραπευτικές πρά-ξεις σε διαταραχές όπως: κινητικού συστήματος (μονο-πληγίες, διπληγίες, τετραπληγίες, παραλύσεις, σπαστικό-τητα, αθέτωση, απραξίες), αισθητηριακού συστήματος (απτικό, ακουστικό, οπτικό, αγνωσίες, αντιληπτικές δυσλειτουργίες), ομιλίας και γλώσσας (δυσφωνία, αφασία, τραυλισμός, δυσφασία), μνήμης, μάθησης - διαταραχών μάθησης (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία), κοινωνι-κοσυγκινησιακές μη γλωσσικές διαταραχές της συμπεριφοράς, προσοχής και υπερκινητικότητας, συνδρόμων εγκεφαλικού τραυματισμού, ανώτατων εκτελεστικών λειτουργιών (δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, φαντασία). Στο εργαστήριο συγκροτούνται και λειτουργούν οι ακό-λουθες ειδικές μονάδες: α. Μονάδα Παιδότοπου, η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευ-τικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο της νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας για τις γνωστικές περιοχές της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με ει-δικές ανάγκες της εξοικείωσης του παιδικού πληθυσμού με τη διαφορετικότητα και της αποδοχής της διαφορετι-κότητας του άλλου. β. Μονάδα Κέντρου Ημέρας, η οποία εξυπηρετεί εκπαι-δευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο της παιδικής και πρώτης εφηβικής ηλικίας για τις γνωστικές περιοχές της κατάρτισης ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ει-δικών και εξατομικευμένων για παιδιά σχολικής ηλικίας που εξαιτίας της διαταραχής ή μειονεξίας τους αδυνάτου ν να φοιτήσουν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευ-τεροβάθμιας εκπαίδευσης και γ. Μονάδα Τμήματος Εφήβων, η οποία εξυπηρετεί εκ-παιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στις γνωστικές πε-ριοχές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικίας έως και 18 ετών, που αδυνατούν να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και βιώνουν μια μορφή άτυπου εγκλεισμού σε οικογενειακό πλαίσιο.
view 2278 Χειρουργική Κλινική (ΦΕΚ 200/27-8-96) 662/24-5-2000 Γαλάτος Απόστολος 475.500,00 Κτηνιατρικής ΔΙΑΦΟΡΟΙ 03/12/1998 31/12/2025
Περιγραφή: Η Χειρουργική Κλινική έχει ως αντικείμενο δρα-στηριότητας τη διάγνωση, τη χειρουργική θεραπεία και την αποκατάσταση των παθήσεων των εσωτερικών οργάνων, η συνεργασία με τις άλλες κλινικές και τα εργαστήρια, καθώς και η έρευνα και η θεωρητική διδασκαλία τους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 662/24-5-00
view 2278.02 Δωρεές προς τη Χειρουργική κλινική του Τμήματος Κτηνιατρικής   Γαλάτος Απόστολος 6.340,00 Κτηνιατρικής ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 01/06/2017 31/12/2021
view 2331 ΤΣΜΕΔΕ 76 Καραμάνος Σπυρίδων 819.065,11 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ 12/01/1999 31/12/2021
view 2342 ΤΣΜΕΔΕ τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - Μυστακίδης Ευριπίδης 3.178.361,93 Πολιτικών Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ 02/04/1999 31/12/2021
view 2364 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» (ΦΕΚ 180/9-8-2000) 40 Τσιόκανος Αθανάσιος 149.891,07 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΔΙΑΦΟΡΟΙ 01/01/1999 31/12/2022
Περιγραφή: Το εργαστήριο με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Φυσικής Απόδοσης» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της εργοφυσιολογίας, διατροφής, βιοχημείας, βιοκινητικής και προπονητικής. Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την αξιολόγηση της φυσικής απόδοσης και την επιστημονική καθοδήγηση για τη βελτίωση αυτής.
[1]   2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενη     >>

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.