Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Horizon 2020

Ερευνα επτά εκατ. ευρώ θα εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Π.Θ., αναπληρωτής Πρύτανη Μαμούρης Ζήσης για την έρευνα και ανάπτυξη 12/2015.

Περιοδική Έκδοση Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τεύχος 5ο 2016.

Οι Θύλακες Αριστείας προβλέπουν την...

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το...

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο...

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες...

Νέα - Ανακοινώσεις

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, θα πραγματοποιήσουν  Ενημερωτική Εκδήλωση, για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Π.Θ. στην προσπάθειά του να βοηθήσει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στον υπολογισμό του κόστους των συμβάσεων έργου με υπαγωγή στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387 δημιούργησε την παρακάτω εφαρμογή για τον υπολογισμό τους:

Η εφαρμογή υπολογισμού του κόστους για...

Σε συνέχεια των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, ισχύουν τα ακόλουθα:
 
α) Για ποσά προμήθειας ή παροχής έως 2.500€ (ανά πρωτογενές αίτημα), η παραλαβή θα γίνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο...

(Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 28/3/2017).

Σας ενημερώνουμε ότι στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών έγιναν οι παρακάτω καταθέσεις χωρίς να γνωρίζουμε σε ποιόν κωδικό Έργου ανήκουν:

  • 537,00 € - 16/01/2017 κατάθεση από inVentivHealth Clinical UK LTD (ΝΕΟ)
  • ...

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.