24 | 07 | 2016     
Αρχική Έντυπα
Έντυπα Εκτύπωση E-mail

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ => (Δ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Απο 9/05/2012 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται
online με το WEBDOC

1

18/11/2010

Συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και σύμβαση με το Φορέα Χρηματοδότησης του προγράμματος, για περισσότερα βλέπε εδώ

Δ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ
(Ερευνητικής / Συντονιστικής ομάδας / Συμμετεχόντων)
Απο 9/05/2012 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται
online με το WEBDOC

1

17/3/2009

Συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με το Δ1,
για περισσότερα βλέπε εδώ

Δ 3

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Απο 9/05/2012 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται
online με το WEBDOC

1

17/3/2009

Συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και τροποποιημένη σύμβαση εγκεκριμένη από το Φορέα Χρηματοδότησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αιτιολόγηση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (δεν ισχύει για έργα παροχής υπηρεσιών πχ. Εργαστήρια)

Δ 4

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Αμειβομένων Πανεπιστημιακών στο Έργο)
Απο 18/01/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

1

17/3/2009

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα αντίστοιχα έντυπα των συμβάσεων καθώς και αντίγραφο των Μηνιαίων Αποδοχών του φορέα εργασίας τους. (Πχ Τμήμα Μισθοδοσίας Π.Θ.)

Δ 5

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Αμειβομένων με ανάθεση Έργου)
Απο 18/01/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

1

17/3/2009

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα αντίστοιχα έντυπα των συμβάσεων των Υπευθ.Δηλώσεων για ΔΕΠ καθώς και αντίγραφο της Έναρξης Εργασιών από την Εφορία (εφόσον απαιτείται - Απασχόληση για πρώτη φορά)

Δ 6

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Αμειβομένων Φοιτητών για Πρακτική Ασκηση)

1

17/3/2009

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα Έντυπα Νο 6 από τα Υποδείγματα των Συμβάσεων καθώς και τα Έντυπα Σ7 & Γ1

Δ 7

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1

17/3/2009

Συμπληρώνονται στοιχεία για τα επιστημονικά αποτελέσματα της έρευνας καθώς και σχετικές με το έργο δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Δ 8

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απο 18/01/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

1

17/3/2009

Το έντυπο συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται με το Έντυπο Ο2 στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ όταν απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης

Δ 9 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 1 17/3/2009 Το έντυπο συμπληρώνεται και τηρείται στο Αρχείο του Ε.Υ. όταν αυτό απαιτείται από τον φορέα Χρηματοδήτησης

ΟΙΚ.ΜΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ => (Ο)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1

17/3/2009

Συνυποβάλλονται παραστατικά δαπανών καθώς και α) το έντυπο Σ5, όταν η δαπάνη αφορά αναλώσιμα β) έντυπο Σ3 και Σ4 όταν η δαπάνη αφορά εξοπλισμό γ) έντυπα Σ2, Σ1, Υ1 όταν η δαπάνη αφορά έξοδα μετακίνησης.

Ο 2

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

1

17/3/2009

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά α) τα αντίστοιχα έντυπα μισθοδοσίας (Μ). β) το έντυπο (Υ2 & Υ5), όταν η αμοιβή αφορά μέλη ΔΕΠ ή Δ.Υ. ή ΙΔΑΧ κλπ. γ) Το έντυπο Β2 (Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών). Στη περίπτωση που η δαπάνη αφορά πληρωμή φοιτητών ή εργοδοτικών εισφορών, έχουν ήδη υποβληθεί στη Γραμματεία τα έντυπα (Σ7) και (Γ1).

Ο 3

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1

17/3/2009

Συνυποβάλλεται και το Έντυπο (Σ6) όταν η δαπάνη αφορά ενδοκοινοτική συναλλαγή

Ο 4

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1

17/3/2009

 

Ο 5

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

1

17/3/2009

 

ΜΙΣΘ.ΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ => (Μ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
(με κράτηση 3%)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

Τα έντυπα μισθοδοσίας (Μ) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με το (ΕΝΤΥΠΟ Ο2) καθώς και με το έντυπο (Υ4 ή Υ5).

Μ 2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
(με κράτηση 10%)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

Τα έντυπα μισθοδοσίας (Μ) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με το (ΕΝΤΥΠΟ Ο2) καθώς και με το έντυπο (Υ4 ή Υ5).

Μ 3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
(για διδασκαλία)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

Τα έντυπα μισθοδοσίας (Μ) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με το (ΕΝΤΥΠΟ Ο2) καθώς και με το έντυπο (Υ4 ή Υ5).

Μ 4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Υπαλλήλων Δημοσίου Φορέα)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

Τα έντυπα μισθοδοσίας (Μ) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με το (ΕΝΤΥΠΟ Ο2) καθώς και με το έντυπο (Υ4 ή Υ5).

Μ 5v3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Ελευθέρων Επαγγελματιών με Φ.Π.Α.21%, ισχύει έως 30/6/2010)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

3

15/03/2010

Τα έντυπα μισθοδοσίας (Μ) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με το (ΕΝΤΥΠΟ Ο2)

Μ 5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Ελευθέρων Επαγγελματιών με Φ.Π.Α.23%, ισχύει απο 1/7/2010)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

4

1/07/2010

Τα έντυπα μισθοδοσίας (Μ) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με το (ΕΝΤΥΠΟ Ο2)

Μ 6

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Ελευθέρων Επαγγελματιών χωρίς Φ.Π.Α.)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

" .. " " .. "

Μ 7

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Ιδιωτικών Υπαλλήλων ή ανεπάγγελτων)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

" .. " " .. "

Μ 8

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Ελλήνων Υποτρόφων)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

" .. " " .. "

Μ 9

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Αλλοδαπών Υποτρόφων)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

" .. " " .. "

Μ 10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Φοιτητών για Πρακτική Ασκηση)

2

20/01/2010

" .. " " .. "

Μ 11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Καταρτιζομένων σε σεμινάρια)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

" .. " " .. "

Μ 12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Με ασφάλιση μόνο στο ΙΚΑ)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

1

17/3/2009

" .. " " .. "

Μ 13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
(Ελευθέρων Επαγγελματιών με απαλλαγή Φ.Π.Α. => ΠΟΛ.1128/97)
Απο 03/12/2010 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται online με το WEBDOC

2

20/01/2010

" .. " " .. "(Βοηθητικό αρχείο ΠΟΛ1128 (pdf))

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ => (Α)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Α 1

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
(για υποβολή πρότασης Ερευνητικού Προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

1

17/3/2009

Συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και αντίγραφο της πρότασης, για περισσότερα βλέπε εδώ

Α 2

ΑΙΤΗΣΗ
(Για χρηματοδότηση Συνεδρίου)

1

17/3/2009

 

Α 3

ΑΙΤΗΣΗ
(Χορήγησης Προκαταβολής Έργου => Δάνειο)

2

13/5/2009

 

Α 4

ΑΙΤΗΣΗ
(Μεταφοράς ποσού σε λογαριασμό τρίτου)

1

17/3/2009

Προμήθειες από το εξωτερικό

Α 5

ΑΙΤΗΣΗ
(Για απαλλαγή ΦΠΑ => Εξοπλισμού)

2

6/5/2009

Βοηθητικό αρχείο:ΠΟΛ1128 (pdf)

Α 6

ΑΙΤΗΣΗ
(Χορήγησης βεβαιώσεων)

1

17/3/2009

 

Α 7

ΑΙΤΗΣΗ
(Για ακύρωση σύμβασης ανάθεσης έργου)

1

17/3/2009

 

Α 8

ΑΙΤΗΣΗ
(Για τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης έργου)

1

17/3/2009

 

Α 9

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
(αφορά Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων του Π.Θ.)

2

29/9/2015

 

Α10

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
(αφορά διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος)

2

29/9/2015

 

Α11

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Απο 16/06/2016 το 'Εντυπο θα συμπληρώνεται αποκλειστικά online με το WEBDOC

2

15/04/2013

 

Α12

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ

1

4/3/2011

 

Α13

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

1

17/1/2012

 

Α14

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΥ-ΙΔΑΧ)

2

19/2/2013

 

Α15

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ)

2

19/2/2013

 

Α16

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

1

6/8/2014

 

Α17

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΥ (Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

1

6/8/2014

 

ΣΥΝ.ΤΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ => (Σ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

2

26/2/2013

 

Σ 2

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ έως 15/11/2010

1

17/3/2009

 

Σ 2

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ από 16/11/2010

1

16/11/2010

 

Σ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ

1

17/3/2009

 

Σ 4

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
(Δελτίο Εισαγωγής μη αναλωσίμου Υλικού)

1

17/3/2009

 

Σ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

1

17/3/2009

 

Σ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(για αποκτήσεις από εξωτερικό)

1

17/3/2009

Για τη συμπλήρωση του Πίνακα σας παρέχουμε 2 δυνατότητες:1. Αναλυτική σελίδα με συνδέσμους σε αρχεία PDF (στατικό περιεχόμενο), 2. Σύνδεσμο στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (online αναζήτηση). Προσοχή: επιλέξτε τύπο αναζήτησης με "Λεκτικό" για βοήθεια βλέπε εδώ.

Σ 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2

6/5/2009

 

Σ 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

1

6/8/2014

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ => (Β)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Β 1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(Εκτέλεσης έργου)

1

17/3/2009

 

Β 2

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(Καλής εκτέλεσης εργασιών)

1

17/3/2009

Συνυποβάλλεται πάντα με το έντυπο Ο2 => Εντολή Πληρωμής/Απόδοση αμοιβών

Β 3

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(Καταβολής διδάκτρων)

1

17/3/2009

 

Β 4

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(Έκδοσης ΑΜΑ)

1

8/3/2010

 

Υ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ => (Υ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Μετακίνησης με ΙΧ)

1

17/3/2009

 

Υ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Για συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα)

1

17/3/2009

 

Υ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1599-1986

1

17/3/2009

 

Υ 4

ΔΗΛΩΣΗ (άρθρου 6 Ν.1256/82)
(Υπάλληλοι άλλων φορέων εκτός του Π.Θ.)

1

17/3/2009

Η δήλωση συνυποβάλλεται με το έντυπο Ο1 όταν η αμοιβή αφορά πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων άλλων φορέων

Υ 5

ΔΗΛΩΣΗ (άρθρου 6 Ν.1256/82)
(Υπάλληλοι, Μέλη ΔΕΠ του Π.Θ.)

2

22/9/2009

Η δήλωση συνυποβάλλεται με το έντυπο Ο1 όταν η αμοιβή αφορά πρόσθετες αμοιβές ΔΕΠ ή Δ.Υ.
(ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ)

Υ 6

Γνωστοποίηση εγκατάστασης εξοπλισμού στη ΔΟΥ

1

22/9/2009

 

Υ 7

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΕΔ)

1

21/3/2013

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ => (Ε)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ε 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
(μόνο για έργα ΕΣΠΑ & Κοινοτικές Πρωτοβουλίες)

1

17/3/2009

Συνυποβάλλεται με το Δ1 (όταν απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης), για περισσότερα βλέπε εδώ

Ε 2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3

21/11/2013

(Επεξηγήσεις)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ => (Π)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Π 1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1

17/3/2009

 

Π 2

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
(μόνο για έργα ΕΣΠΑ & Κοινοτικές Πρωτοβουλίες)

1

17/3/2009

 

Π 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

1

17/3/2009

 

ΓΡΑΜ.ΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ => (Γ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Γ 1

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

3

4/5/2010

 

Γ 2

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1

17/3/2009

 

Γ 3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

17/3/2009

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ => (Κ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κ 1

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

1

23/6/2009

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 21 Ιούνιος 2016 08:34 Διαβάστηκε: 111394 φορές