Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».

Horizon 2020

Τα εγκεκριμένα έργα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έως σήμερα στον ορίζοντα 2020.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Π.Θ., αναπληρωτής Πρύτανη Μαμούρης Ζήσης για την έρευνα και ανάπτυξη 12/2015.

Περιοδική Έκδοση Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τεύχος 5ο 2016.

Οι Θύλακες Αριστείας προβλέπουν την...

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το...

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο...

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες...

Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15/03/2017 για την πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

...

Σε συνέχεια προηγούμενων ειδοποιήσεών μας στο πλαίσιο της υποβολής για την πρόσκληση ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», για όσα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν υποβάλει την «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ» (έντυπο α1) για την υποβολή της πρότασής τους στον  ΕΛΚΕ του Π.Θ., σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη συνεδρίαση της E.E. Νο: 223 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  21/02/2017 και...

Σύμφωνα με την Γερμανική ιστοσελίδα της Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι στις 3/3/2017. Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση, παρακαλώ όπως συμπληρώσουν στο επισυναπτόμενο έντυπο (α1), το όνομα του Επιστημονικά Υπευθύνου και τον τίτλο του έργου στα ελληνικά και τα αγγλικά. Το έντυπο να αποσταλεί υπογεγραμμένο στο  email...

Σε συνέχεια της από 7/2/2017 Ανακοίνωσης (ΑΠ 3217) με θέμα «Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Πράξης στην Πρόσκληση ΕΔΒΜ34», σας ενημερώνουμε ότι για την επιτάχυνση της υποβολής των ΤΔΠ στα πλαίσια της Πρόσκλησης, και μετά από συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, παρακαλούμε να διαβάσετε το ...

Επικοινωνία

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά - Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 - Βόλος

  • Τηλ: 24210 06414, Φαξ: 24210 06464

Ακολουθήστε μας

Είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα You Tube και Facebook.